Producent i dystrybutor środków smarowych dla motoryzacji i przemysłu
 • Zaloguj się
  Zaloguj się
 • Zarejestruj się
0
Koszyk:
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!
Posiadamy w ofercie
produkty wysokiej jakości
Posiadamy oddziały
w Polsce i na świecie
Zamawiaj szybko
do paczkomatu!
Wysyłka gratis od 499 zł
Przy zamówieniach do Paczkomatu

Reklamacje i zwroty

PRAWO ODSTĄPIENIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przedmiotu Zamówienia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 3 poniżej, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
 2. Bieg terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient ma obowiązek zwrócić Towary Sprzedającemu nie później niż do 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży.
 7. W celu wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy:
  i. w formie pisemnej – poprzez przesłanie oświadczenia wraz z przedmiotem Umowy sprzedaży na adres magazynu wskazany w ust. 10 poniżej lub na adres e-mail: sklep@tedex.pl i odesłanie przedmiotu Umowy sprzedaży na adres magazynu wskazany w ust. 10 poniżej.
 8. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty do zapłaty, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 10. Konsument ponosi koszt zwrotu Towaru Sprzedającemu.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Towarów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcji towaru.
 13. Wszystkie zwroty produktów powinny być adresowane na wskazany poniżej adres magazynu Sprzedającego: Tedex S.A., Cygan 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

RĘKOJMIA I REKLAMACJE

 

 1. Klientowi przysługuje możliwość zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji, w szczególności dotyczącego nieprawidłowego działania i wad Towarów.
 2. Sprzedający zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
 3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. W przypadku Towarów używanych (pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedający każdorazowo informuje Klienta w szczególności o ewentualnych widocznych śladach użytkowania.
 5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może, zażądać wymiany produktu na wolny od wad, usunięcia wad, obniżenia ceny lub jeżeli wada jest istotna odstąpienia od umowy. Sprzedający ma obowiązek przyjąć reklamację, wymienić Towar na wolny od wad lub usunąć wadę możliwie najkrótszym terminie, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 6. W przypadkach nie wymienionych w Regulaminie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulacjami Ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego.
 7. Reklamacje należy składać poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@tedex.pl.
 8. Zgłoszenia można również składać pisemnie na: Tedex SA., Cygan 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
 9. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • oznaczenie Klienta: w szczególności imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),
 • numer zamówienia, którego dotyczy zgłoszenie
 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację,
 • żądanie Klienta.
 1. Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim. 
 2. Sprzedający w ciągu 14 dni od żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży.
 3. Klient ma prawo do przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanej rzeczy na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: sklep@tedex.pl.
 4. Sprzedający udziela Klientowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej) albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy).
 5. Jeżeli Klient zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php