Producent i dystrybutor środków smarowych dla motoryzacji i przemysłu
 • Zaloguj się
  Zaloguj się
 • Zarejestruj się
0
Koszyk:
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!
Posiadamy w ofercie
produkty wysokiej jakości
Posiadamy oddziały
w Polsce i na świecie
Zamawiaj szybko
do paczkomatu!
Wysyłka gratis od 499 zł
Przy zamówieniach do Paczkomatu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TEDEX S.A.

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego TEDEX S.A. Sklep internetowy TEDEX S.A. prowadzony jest przez Tedex S.A. z siedzibą w Cyganie, Cygan 2, 97-217 Lubochnia (adres do korespondencji: Cygan 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki), NIP: 9441506727, REGON: 351189439.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady działania sklepu internetowego TEDEX pod adresem www.tedex.pl, (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”). Sklep internetowy prowadzony przez TEDEX (zwany dalej „Sprzedającym”) jest platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedający świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną. Klient ma możliwość zawarcia za pośrednictwem platformy umowy sprzedaży obejmującej Towary oferowane przez Sprzedającego
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2022 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu www.sklep.tedex.pl w hiperlink „Regulamin”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.sklep.tedex.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient wysyłając formularz zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć następująco:

 1. Cena – wartość wyrażona w polskich złotych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedającemu za Towary; wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT); Ceny nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. 
 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego Towaru w sposób określony w zamówieniu.
 4. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje dostawca w zakresie dokonywania dostawy, pod tym pojęciem należy rozumieć również samego Sprzedającego, jeśli dostawa jest realizowana za pomocą środków własnych Sprzedającego.
 5. Sprzedający – Tedex S.A. z siedzibą w Cyganie, Cygan 2, 97-217 Lubochnia, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 403921, NIP: 9441506727, REGON: 351189439 o kapitale zakładowym 3 250 000 (złotych), który prowadząc działalność zawodową lub zarobkową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.
 6. Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedającego, dostępny pod domeną www.sklep.tedex.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
 7. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Towarów.
 8. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sprzedającym i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia, dostępna w ofercie sklepu.
 9. Formularz zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, m.in. sposobu dostawy i płatności.
 10. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym konieczny do autoryzacji Klienta.
 11. Login - aktywny adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji Konta w Sklepie.
 12. Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta umowa sprzedaży.
 13. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Dla umów zawartych po 1 stycznia 2021 r. pod pojęciem Konsumenta rozumie się również osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale gdy z umowy będzie wynikać, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 14. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, pod warunkiem dokonania przez Klienta Rejestracji i zawarcia umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta. Klient loguje się do konta poprzez podanie Loginu i Hasła. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych do wysyłki Towarów, śledzenia statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz usług udostępnianych przez Sprzedającego.
 15. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego.
 16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Doręczenie przez TEDEX Klientowi, po złożeniu Zamówienia w Sklepie, potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy sprzedaży. Na treść Umowy sprzedaży składa się treść Zamówienia w zakresie odnoszącym się do danego Towaru.
 17. Operator płatności – Przelewy24.
 18. Płatność – płatność bezgotówkowa lub gotówkowa (w przypadku wyboru płatności za pobraniem) za Towary zakupione w Sklepie.
 19. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika, dostępny na stronie internetowej Sklepu. 
 20. Promocje - szczególne warunki sprzedaży Towarów lub świadczenia usług lub usług elektronicznych, uregulowane odrębnie w ramach Sklepu, proponowane przez Sprzedającego w określonym czasie Klientowi, jak np. obniżenie Ceny lub kosztów dostawy.
 21. Treść – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (informacje o Towarach, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.).
 22. Usługa – Usługa dostępna w ofercie Sklepu, świadczona przez Sprzedającego.
 23. Usługa elektroniczna - każda z usług świadczonych przez Tedex za pośrednictwem Sklepu na rzecz Użytkownika, wymienionych w pkt. 4. Regulaminu, będąca usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 
 24. Zamówienie - oferta Klienta wyrażająca bezpośrednią chęć zawarcia Umowy sprzedaży na odległość składana z wykorzystaniem strony Sklepu, określająca Towar, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedającego oznacza zawarcie Umów sprzedaży.
 25. Zgody – zbiorcze określenie zgód wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które Klient może wyrazić celem korzystania ze Sklepu oraz innych funkcjonalności.

 

3.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Tedex świadczy Usługi elektroniczne za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie, zgodnie z Regulaminem.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Usługi świadczone są w języku polskim. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.

 

4. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 

 1. Tedex za pośrednictwem Sklepu umożliwia korzystanie przez Klienta z następujących Usług elektronicznych:
 • wyświetlania i przeglądania informacji o Towarach, Usługach i Promocjach,
 • składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży przez Klienta – w stosunku do Towarów i Usług oferowanych i dostępnych w Sklepie,
 • korzystania z Koszyka, które rozpoczyna się z momentem dodania do Koszyka pierwszego Towaru lub Usługi;
 • przekazywania przez Sprzedającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości e-mail, w których Sprzedający potwierdza otrzymanie Zamówienia, ewentualnie otrzymanie płatności, przyjęcie Zamówienia do realizacji, status zamówienia i ewentualne reklamacje;
 • możliwość kontaktu ze Sprzedającym poprzez adres email: sklep@tedex.pl
 • obsługi bramki płatniczej Operatora Płatności w celu wykonania Płatności w ramach Umowy sprzedaży,
 • wystawiania przez Sprzedającego elektronicznych faktur w związku z dokonanymi Płatnościami oraz przesyłania ich na adres e-mail podany w procesie Rejestracji lub składania Zamówienia;
 • wyświetlania materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych TEDEX.
 1. Sprzedający dodatkowo na rzecz Klienta, który dokonał Rejestracji, świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • podglądu listy Zamówień, podglądu Umów sprzedaży, ponownego pobierania faktur;
 • aktualizacji danych Klienta;
 • zarządzania Kontem Klienta.
 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji, kliknięciu pola „Zarejestruj się” i poprawnie przeprowadzonej autoryzacji danych oraz zakończenia rejestracji poprzez wybranie opcji „Utwórz Konto”
 2. Rejestracja nie jest wymagana, aby złożyć zamówienie w sklepie.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony www.sklep.tedex.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Zamówienia Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którym Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie, z poziomu „KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówień, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty, a następnie kliknięcia potwierdzenia zakupu.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenia złożonego zamówienia na swój adres e-mail, podany w formularzu Zamówienia, czym realizacja Zamówienia zależy od akceptacji Sprzedającego.
 6. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia, przy czym:
 • w przypadku złożenia Zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedającego;
 • w przypadku złożenia Zamówienia płatnego przelewem – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty.
 1. Zamówienia złożone w sklepie realizowane są w godzinach pracy Sklepu (w dniu robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 16:00).
 2. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 3. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez Sprzedającego produktów nie zostaje zawarta, a jeżeli została dokonana Płatność, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego środki w zakresie w jakim Umowa sprzedaży nie została zawarta.
 4. Ceną wiążącą jest cena, po której Klient złożył Zamówienie na Produkt lub Usługę.
 5. W przypadku gdy realizacji całości lub części Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający, bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie), po złożeniu Zamówienia poinformuje Klienta o anulowaniu Zamówienia lub jego części.
 6. Dostępnymi środkami porozumiewania się ze Sklepem jest:
 • e-mail: sklep@tedex.pl
 • adres korespondencyjny – Cygan 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
 • nr telefonu: 44 724 95 62
 1. Podana w Zamówienia cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Koszt dostawy nie jest wliczony, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen w Sklepie, wprowadzenia nowych Towarów, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Informacje dotyczące Produktów i Usług prezentowane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Użytkowników, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Składając Zamówienie Klient składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, którą Sprzedający, po weryfikacji warunków cenowych, dostępności Produktów, sposobów płatności i sposobu dostawy, może przyjąć i tym samym zawrzeć Umowę sprzedaży.

 

5. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania ze Sklepu oraz Usług elektronicznych wymagany jest dostęp do Internetu oraz spełnienie przez system teleinformatyczny z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 93 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
  b) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 72 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
  c) Przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 94.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
  d) Przeglądarka internetowa Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
  e) w celu odczytania faktury elektronicznej, wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader,  
  f) aby zawrzeć Umowę sprzedaży Użytkownik musi posiadać aktywny adres e-mail,
  g) dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować pliki cookies.

 

6. REJESTRACJA W SKLEPIE

 

 1. Rejestracja obejmuje złożenie przez Klienta wymaganych oświadczeń oraz podanie i zarejestrowanie wymaganych danych Klienta. Należy podać następujące dane: adres e-mai hasło.
 2. Rejestracja polega na wybraniu na stronie Sklepu opcji „Zarejestruj się” i podaniu przez Klienta danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, a następnie potwierdzeniu tych danych oraz zakończenie procesu rejestracji przez wybranie opcji „Utwórz konto”. Rejestracja jest uważana za dokonaną w momencie weryfikacji Klienta poprzez uruchomienie przez Użytkownika linku w wiadomości przesłanej na wskazany przy Rejestracji adres e-mail. Po dokonaniu Rejestracji Klient w celu skorzystania z Usług określonych w pkt 4. ust. 2 Regulaminu musi zalogować się do Sklepu. Logowanie następuje poprzez podanie Loginu oraz Hasła ustalonych przez Klienta w procesie Rejestracji.
 3. Klient rejestrując Konto oświadcza, że:
  a) podawane przez Klienta w procesie Rejestracji dane będą zgodne ze stanem faktycznym i nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich,
  b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług elektronicznych,
  c) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
  d) wyraża stosowne Zgody, w tym politykę prywatności.
 4. W przypadku zamiaru korzystania przez Klienta z Usług elektronicznych określonych w pkt. III. ust. 2 Regulaminu, wymagane jest dokonanie Rejestracji.
 5.  Wymóg Rejestracji nie ma zastosowania do Klientów korzystających ze Sklepu w formule zakupu jako „gość” (Klient niezalogowany do Sklepu). W takim przypadku Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedającego danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. Klient powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru w wypełnianym formularzu) treść Regulaminu i Polityki Prywatności.
 6. Klient, który dokonał Rejestracji może skorzystać z możliwości usunięcia Konta utworzonego w procesie Rejestracji, poprzez złożenie pisemnej rezygnacji na adres: Tedex SA, cygan 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub za pomocą poczty elektronicznej: sklep@tedex.pl. Usunięcie Konta skutkuje wyrejestrowaniem Klienta oraz utratą dostępu do funkcjonalności Sklepu określonych w pkt 4 ust. 2 Regulaminu.
 7.  Rejestracja Klienta, jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Klientem a TEDEX umowy o świadczenie Usług elektronicznych, o których mowa w pkt 4 Regulaminu. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zawarta jest na czas nieoznaczony.
 8. Konto jest przypisane do Klienta. Klient ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
 9. Po rejestracji Konta w Sklepie Klient może zostać poproszony (w tym w ramach korzystania ze Sklepu) o podanie TEDEX także dodatkowych danych (innych aniżeli dane przekazane TEDEX w procesie Rejestracji Klienta), których podanie może być wymagane z uwagi na funkcjonalności Sklepu, zakres korzystania ze Sklepu lub uwarunkowania związane z świadczeniem Usług elektronicznych:
  a) W przypadku Konta osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Klient może zostać poproszony o: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu;
  b) W przypadku Konta osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą Klient ma możliwość uzupełnienia danych o: nazwę firmy, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu;

 

7. PŁATNOŚCI

 

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 • płatność przelewem na rachunek 44 2490 0005 0000 4530 1707 5364 PLN
 • płatność za pobraniem
 • Płatność za pomocą operatora płatności Przelewy24
 1. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone Zamówienie, w terminie pięciu (5) dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedającego nie jest wiążąca i Zamówienie zostanie usunięte z systemu. Po bezskutecznym upływie terminu dokonania płatności Sprzedający prześle Klientowi (na podany adres e-mail) oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem, należy podać numer Zamówienia w tytule płatności.

 

8. ZWROT PŁATNOŚCI

 1. W przypadku zwrotu Płatności Sprzedający automatycznie dokonuje zwrotu uiszczonych przez Klienta środków pieniężnych przy użyciu takiego samego sposobu Płatności, jaki został użyty do zapłaty, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 2. W przypadku, gdy zwrot Płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, np. z uwagi na to, że Sprzedający nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedający dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Klienta.
 3.  W przypadku, gdy zwrot Płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Klienta, Sprzedający zwróci Płatność na rachunek bankowy wskazany przez Klienta (np. w formularzu odstąpienia), a w przypadku braku wskazania przez Klienta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot Płatności, Sprzedający zwróci Płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego Klient uiścił płatność w związku z Umową sprzedaży, od której odstępuje. W przypadku braku możliwości ustalenia numeru konta do zwrotu płatności Klienta, Sprzedający skontaktuję się z Klientem w celu ustalenia sposobu i realizacji zwrotu Płatności.
 4. Realizacja zwrotu Płatności przez Sprzedającego odbędzie się w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania zwróconego Produktu przez Sprzedającego, po uprzedniej weryfikacji stanu Produktu.

 

9. DOSTAWA

 

 1. Dostawa przedmiotu Zamówienia możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa przedmiotu Zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Dostępne metody transportu, terminy oraz koszty dostawy są wskazywane w zakładce „Koszty wysyłki” w Sklepie.
 4. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta Produktu, Usługi lub sposobu Płatności.
 5. Termin wysyłki przedmiotu Zamówienia do Klienta wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia w Koszyku podano krótszy termin.

 

10. PRAWO ODSTĄPIENIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przedmiotu Zamówienia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 3 poniżej, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
 2. Bieg terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient ma obowiązek zwrócić Towary Sprzedającemu nie później niż do 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży.
 7. W celu wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy:
  i. w formie pisemnej – poprzez przesłanie oświadczenia wraz z przedmiotem Umowy sprzedaży na adres magazynu wskazany w ust. 10 poniżej lub na adres e-mail: sklep@tedex.pl i odesłanie przedmiotu Umowy sprzedaży na adres magazynu wskazany w ust. 10 poniżej.
 8. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty do zapłaty, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 10. Konsument ponosi koszt zwrotu Towaru Sprzedającemu.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Towarów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcji towaru.
 13. Wszystkie zwroty produktów powinny być adresowane na wskazany poniżej adres magazynu Sprzedającego:

Tedex S.A., Cygan 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

11. RĘKOJMIA I REKLAMACJE

 

 1. Klientowi przysługuje możliwość zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji, w szczególności dotyczącego nieprawidłowego działania i wad Towarów.
 2. Sprzedający zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
 3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. W przypadku Towarów używanych (pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedający każdorazowo informuje Klienta w szczególności o ewentualnych widocznych śladach użytkowania.
 5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może, zażądać wymiany produktu na wolny od wad, usunięcia wad, obniżenia ceny lub jeżeli wada jest istotna odstąpienia od umowy. Sprzedający ma obowiązek przyjąć reklamację, wymienić Towar na wolny od wad lub usunąć wadę możliwie najkrótszym terminie, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 6. W przypadkach nie wymienionych w Regulaminie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulacjami Ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego.
 7. Reklamacje należy składać poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@tedex.pl.
 8. Zgłoszenia można również składać pisemnie na: Tedex SA., Cygan 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
 9. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • oznaczenie Klienta: w szczególności imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),
 • numer zamówienia, którego dotyczy zgłoszenie
 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację,
 • żądanie Klienta.
 1. Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim. 
 2. Sprzedający w ciągu 14 dni od żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży.
 3. Klient ma prawo do przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanej rzeczy na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: sklep@tedex.pl.
 4. Sprzedający udziela Klientowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej) albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy).
 5. Jeżeli Klient zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

12. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

13. ZMIANY W REGULAMINIE

 

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedający może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie w zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedający udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu umowy o świadczenie Usług elektronicznych, tj. rejestracji Konta, przez Klienta adres e-mail, co strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 4.  Zmiana Regulaminu wchodzi w życie nie wcześniej niż z upływem 30 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli umowę o świadczenie Usług elektronicznych, mają oni prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy sprzedaży zawarte przez Klienta i Sprzedającego przed zmianą Regulaminu.

 

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:
 • utratę przez Klienta danych lub szkody, w przypadku kiedy zdarzenia te wystąpiły w wyniku nieprawidłowego korzystania z Urządzenia bądź nieprawidłowego działania lub wad Urządzenia,
 • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostępu do strony internetowej Sklepu, będące następstwem siły wyższej,
 • nieprawidłowe działanie transmisji danych operatorów telekomunikacyjnych,
 • skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas procedury uzyskania dostępu do Sklepu lub podczas korzystania ze Sklepu, 
 • utratę przez Klienta danych lub szkody, w przypadku kiedy zdarzenia te wystąpiły w wyniku korzystania ze Sklepu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 • utratę przez Klienta danych lub szkody, w przypadku kiedy zdarzenia te wystąpiły w wyniku niemożności dokonania Płatności, chyba że do niemożności tej doszło z winy TEDEX.
 1. W zakresie objętym Regulaminem, Tedex odpowiada za działanie strony internetowej Sklepu i korzystanie z niej przez Użytkownika, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
 2. ORLEN nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Urządzeń, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Sklepu.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat Klienta będącego przedsiębiorcą.

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.
 3. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 4. W sprawach nieuregulowanych w umowie (w tym w Regulaminie) zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 22-09-2023.